Névnap


Kiemelt partnerünk

Belépés

Felhívás

Tanulni vágyó magyar honfiak,és honleányok!

Zászlóaljunk immár várja meghívásotokat lakóhelyetekre, hogy honvédelmi ismereteinket megoszthassuk veletek is! Kereshettek a honlap "Elérhetőség" menüpont alatt található e-mail fiókon keresztül !

Felhívjuk hasonló szervezetek,közösségek figyelmét, hogy célunk nem a rivalizásás, más szervezetek magunk alá rendelése, hanem az együttműködés, egymás tevékenységének segítése, egymás tudásának kiegészítése, közös gyakorlatok szervezése!

Együtt Magyarországért!

Glatz és az MTA történelmet hamisít és mocskolja a magyarságot.

A Római hódítók korában is jóformán üres volt a Kárpát medence és
 korábbi telepeseknek nyoma sem volt. Ezer évvel később is csak szlávok éltek itt, ezek azonban nem tanúsítottak ellenállást a jóval később érkező magyar megszállókkal szemben...

 Érdemes idézni Glatz Ferenc írását a Magyarok Krónikája c. műből melyben a Tudományos Akadémia elnöke a következőket írta a magyar nemzet őseiről:

 Ezek a primitív hordák, akiknél a gyermek- és nőgyilkosság régi
 tradíció ... görbe lábú gyilkosok, primitív hordák, nyelvük nem lévén, a
 sokkal műveltebb szláv törzsek szavait lopták el...

 Lássuk hát, mit is tanítanak Európa egyetemein erről az időszakról és mi az,
 ami nyugaton köztudott, s amiről a mi akadémiánk úgy hallgat, mint a sír...
 Az őskőkor és az új kőkor emlékei - a Kárpát-medencében a nyugati tudósok
 ismertetésében a következőket tartalmazza:

 1.Az ősember egyik legfontosabb szerszámának alapanyaga az obszidián
 volt, melynek eddig feltárt lelőhelyei Tarcal, Tokaj, és a Hont megyei Csitár
 község határában voltak. A feltárások igazolják hogy ezeken a helyeken
 KŐIPARTELEPEK voltak, ami a kő tömeges felhasználását bizonyítja. Az a tény
 már önmagában is nagyon nagy tömegű lakosságot jelent.

 Angol régészek megállapítása szerint az obszidián út, a só út, a borostyánút,
 kagyló út innen indult ki, a Kárpát-medencéből, és jutott el Európa
 minden lakott helységébe.
 Ezen utak összefutása és találkozása a Kárpát-medencében a tömegek által
 legsűrűbben lakott terület volt. Európa legsűrűbben lakott területe a Kárpát-medence volt már ebben az időben!! (mit is tanít nekünk a Magyar Tudományos Akadémia,azt hogy a Kárpát medence ez időben üres volt és jóformán lakatlan, csak
 szlávok laktak itt...)

 A nemzetközi tudományos kutatás (a magyar helyett) lépésről lépésre tisztázza,
 hogy a fémekről elnevezett korszakok is a Kárpát-medencéből indultak ki -
 különös tekintettel arra hogy Európában először itt voltak ércfeltárások,
 majd később a Cseh medencében.

 A rézkor kezdetén egész Európában csak az alábbi helyeken folytattak bányászatot
 John Dayton kutató megállapítása szerint:

 1. Körmöczbánya (Nyitra) arany, ezüst, antimon
 2. Selmeczbánya (Nyitra) ezüst
 3. Nagybánya (Szatmárnémeti) arany, ezüst
 4. Felsőbánya (Szatmárnémeti) arany, ezüst, cink, ólom
 5. Kapnikbánya (Szatmárnémeti) ezüst, antimon, arzén
 6. Offenbánya (Torda-Aranyos) ezüst, tellur
 7. Veresbánya (Alsó-Fehér megye) arany
 8. Rudnikbánya (Nyitra) réz, ólom, ezüst
 9. Rudabánya (Borsod) arany, ezüst, vas
 10. Nagyág (Hunyad megye) arany, ezüst, tellur, mangán
 11.Dognácska (Krassó, Szörény) réz, ólom
 12.Szaszkabánya (Krassó, Szörény) réz
 13.Majdánpatak (Krassó, Szörény) réz
 14.Gölniczbánya (Szepesség) réz, antimon, nikkel

 Óriási fémfeldolgozók nyomait tárták fel eddig Bodrogkeresztúr, Lengyel,
 Erősd, Vincsa, Gulmenitz, Tószeg, Jordánhalom, Tordos, Polgár, Perjámos,
 Velemszentvid, Hallstadt, Karanovo, Remete, Nyitra, Lerna helyeken. Az itt
 felsorolt lelőhelyek, és olvasztó telepek kiszolgálását nagy létszámú
 személyzetnek kellett fenntartani, s terményeikkel is ugyancsak nagy
 tömegeket szolgáltak ki egész Európában.
 A Kárpát-medence őskultúrájának legszenzációsabb bizonyítéka a tatárlaki
 lelet, melyről a nemzetközi tudósok kutatásai igazolták, hogy több mint 1.500
 évvel megelőzik a Mezopotámiai első írásos leleteket.

 A nemzetközi orientalista konferencia elfogadta, hogy az emberiség
 civilizációjának bölcsője NEM Mezopotámia, ahogy eddig hitték, hanem a
 Kárpát-medence, s ezen belül Erdély. (A tatárlaki agyagtáblák helyi, tatárlaki
 agyagból készültek, a mezopotámiai legkorábbi leletek 6.000 évesek, míg a
 tatárlaki leletek 7.500 évesek)

 A Magyar Tudományos Akadémia állításaival ellentétben a Kárpát- medence
 nemhogy nem volt üres, de A Kárpát-medence az őskőkor (a paleolitikum)-tól
 kezdve Európa legsűrűbben lakott területe volt.Mindenben a Kárpát-medence
 járt az élen egész Európában lásd -

 1. "A Kárpát medence volt a szarvasmarha Európai háziasításának
 gócpontja, mert a vad őse itt élt a legnagyobb számban. A sertés helyi vad
 őseinek háziasítását a Kárpát-medencéből, főleg a bronzkorból lehet
 kimutatni.

 2. H. Würm kutató igazolta hogy a Kárpát-medencében a gabonafélék
 kinemesítése az Őscirokból az i.e. 6.000 - ben már befejeződött.
 Állítását igazolják a gabona termesztéséhez szükséges szerszámokat előállító
 kőipartelepek feltárása és kormeghatározása a már említett Tarcal, Tokaj, és
 Csitár határában.

 3. A civilizációt forradalmasította a kerék feltalálása.
 A kerék felhasználásával készült első kocsi is a Kárpát-medencéből származik
 (Az angol nyelv ma is őrzi a Magyar Kocs község nevét az angol Coach
 szóban...) Az első kocsik lelőhelyei, Budakalász, Szamosújvár, Gyulavarsánd,
 és Herpály. Megjelenési idejük i.e. 2.000.

 4. A Magyar Tudományos Akadémia azt is állítja, hogy a Római birodalom
 elfoglalta Pannóniát, és itt sztyeppei állapotokat talált, s jóformán
 néptelen volt a teljes terület. Ezzel szemben mit is tanítanak Nyugat Európa
 egyetemein? Edward Gibbons történész könyveiből megtudjuk hogy a
 Római Birodalomnak Pannónia gabonája és bora kellett, ezért támadtak a Scytha
 Pannon törzsekre, és i.e. 35. - től i.sz. 9 -ig, összesen 44 esztendei szüntelen hadjáratok árán bírták csak elfoglalni.
Vajon milyen erős, és mekkora nép lehetett mely a világ akkori legnagyobb és
legerősebb katonai nagyhatalmának 44 esztendeig ellen bírt állni?
Nyilván nem egy lakatlan és jóformán üres ország lehetett, habár akadémiánk
ezt állítja, a tények dacára.

 5. A paleolitikumtól kezdve világviszonylatban az első és legősibb a KÜRÖSI
 kultúra.
 6. A Kárpát medencéből származik
 - az epigrafikai és paleográfiai írásrendszer
 - a korong előtti és a korongolt kerámia
 - a gabona kinemesítése az őscirokból
 - a fémbányászat
 - a fémművesség
 - az ötvös művészet és a technikai civilizáció alapja
 - a kerék!
 - a kengyel!
 7. Gordon Childe és Fritz Sachermeyr szinte egybehangzóan írják műveikben, az
 Európai népek tanítómesterei a Kárpát medencei scythák voltak.
 Lássuk a bizonyítékokat a scythák Kárpát medencei őshonosságáról.

 A kérdés, ki a Kárpát medence ősbirtokosa, ki az az ősnép mely Európa
 kultúráját megteremtette.
 Az ókori íróktól hasznos adatokat tudunk meg, náluk már i.e. 700-tól találunk
 adatokat a Kárpát medence történelmére vonatkozóan Herodotos (i.e. 484 - 406)
 akit a történetírás atyjának is neveznek, azt írja IV. könyve 48.
 bekezdésében.

Szkítaország legnagyobb folyója az
 Ister(IsterGam-Esztergom) (Duna). Közli, hogy az Isterbe folyik a Tiphisas
 (Tisza) és az Agatirs scytha törzsektől Erdélyből a Maris (Maros)

 Herodotostól megtudjuk azt is, hogy a Kárpát-medencei scythák első
 királya TARGITAOS volt. Ha a nevet nyelvészeti vizsgálatnak
 vetjük alá, akkor a nyelvfejlődés szabályai szerint a kemény T hang helyére
 annak lágy váltóhangját, a H-t tesszük, és elhagyjuk a görögös os képzőt,
 akkor tisztán áll előttünk, hogy az első király nevét őrzi még ma is

Hargita nevű hegy.

 A scytha és a hun nép azonosságát igazolta AGATHIAS (szül i.e.
 301.) könyve 154. oldalán, "Mindazon barbarus népek, melyek az Imauson
 belül laknak scytháknak vagy hunnusoknak neveztetnek.
 Ptolemaus Claudius (i.e. 138 - 18O) III. könyve, 5. fejezet, 19 oldal, írja A
 scytha alánok fölött laknak a roxolánok, pannonok és hunok, mind testvérek.

 Hippocrates (i.e. 456 - 366.) Európában él a szittya nép, melyet
 szarmatáknak, szakáknak, szabiroknak, gepidáknak, pártusoknak, pannonoknak,
 médeknek, jazigoknak(Jász), hunnusoknak és avaroknak is neveznek....

 Azaz, a régi írásokból tisztázódik, hogy a rejtélyesnek és titokzatosnak
 tartott népnevek mögött az azonos HUN SCYTHA népet kell keresni.

 Ezekkel az adatokkal tovább tisztul a kép, miszerint Gordon Childe-t idézve.
 Az európai népek tanítómestere a Kárpát medencei műveltség volt, azaz a
 magyarok ősei a scytha nép! A mi őshazánk a Kárpát medence!

 1. Őshazakutatás

 Egészen 1849-ig Magyarországon köztudott volt a scytha, hun, avar, magyar
 azonosság.

 Ezt a nemzeti öntudatot a Habsburgok törték meg azzal, hogy a Magyar
 Tudományos Akadémia elnökévé tették Joseph Budenz-et, aki egyetlen szót sem
 tudott magyarul, de megállapította a finnugor elméletet, mely a mai napig
 egyeduralkodó. Hiszen úgy a Habsburgoknak, mint a náciknak, s később a
 kommunistáknak egyaránt megfelelt, mert az a nemzet melyet megfosztottak
 nemzeti öntudatától, és megtörték büszkeségét, s elroppantották gerincét,
 melyet ősi múltjának ismerete biztosított számára, sokkal könnyebben
 elnyomható, félrevezethető, kihasználható.

 Mivel a szó elszáll, a betű megmarad, érdemes leírni pár dolgot a magyar
 őstörténettel és a Magyar Tudományos Akadémia hivatalos irányvonalának az
 1848-as Szabadságharc bukása utáni hirtelen, 180 fokos irányváltoztatásáról,
 s az ennek következtében axiómává vált finnugor elméletről" mely
 valóságos szent-tehén dogmává merevedett.
 Ennek igazi okáról és a háttérről az angol, amerikai, kanadai, argentin,
 francia kutatók írásai alapján a következőket kell tudnunk.

 1) Mikor Széchenyi megalapította a Magyar Tudományos Akadémiát, akkor a
 következő volt a hivatalos álláspont:

 Minden magyar krónika, ősgeszta, az ország lakosságának szájhagyományai tanúsítása alapján köztudott volt és az MTA (alapítása és létrehozása óta) hivatalos
 elfogadása alapján is elfogadott tény hogy a scytha eredetű - hun, avar,
 magyar nemzet azonosság révén a Kárpát medencei magyarság ittléte minimum
 12.000 éves.

 Ugyancsak elfogadott volt Torma Zsófia erdélyi régész Tordas melletti
 ásatásainak alapján, melynek során a Mezopotámiai legrégebbi leleteknél 1.500
 évvel régebbi írásos leleteket talált, ezzel írásos igazolást nyert a scytha,
 hun, avar, magyar nemzetazonosság.

 Erre nézve az írás végén adatokat, tényeket ismertetünk, olyanokat, melyek
 Magyarországon SOHA nem kerültek ismertetésre, mivel az MTA meggátolta ezek
 publikálását - úgy az osztrák uralom, mint a náci éra, mint az orosz
 megszállás évtizedei alatt, mivel mindezen idegen megszállóknak azonos volt
 az érdeke, hisz idegen szempontból nézve mire jó a finnugor elmélet?
 Megsemmisíti a magyar nemzeti öntudatot, a világ legelmaradottabb,
 legprimitívebb népének állít be minket a világ országainak színe előtt,
 kitűnő alap magyarellenes propagandára, és 1920-ban igazolásul szolgált
 hazánk feldarabolására, és mind a mai napig úgy a germán, mint a szláv népek
 kedvenc hivatkozási alapja magyarellenes propagandájukban. Azaz a finnugor
 elmélet az abszolút magyarellenes célokat szolgált, és szolgál ma is, s
 történik mindez a magyarellenes tevékenység a magyar nemzet adófizetőinek
 pénzén! Immáron 150 esztendeje folyik ez a magyarellenes MTA tevékenység,
 méghozzá a magyar lakosság pénzén. Miért? És hogyan kezdődött?

 2) 1850-ben a Magyar Tudományos Akadémia hirtelen szemétbe dobta a
 krónikáinkat, azt mondva, hogy a magyarok szeretnének egy dicső múltat
 hazudni maguknak. (ezt, megjegyzem Dr. Glatz Ferenc szóról szóra megismételte
 egyik TV interjújában amit a Duna TV-ben láttam, kis híján agyvérzést kaptam
 tőle) és 1850-ben minden a még Széchenyi által alkalmazott kutatót, tudóst,
 nyelvészt kirúgtak, a magyar tudósok helyére német, és cseh
 tudósok" érkeztek. Az új kinevezett igazgató Joseph Budenz német
 nyelvész lett. Az ő vezetése alatt került bevezetésre a finnugor elmélet,
 mely szent-tehén dogmává vált mára.

 Mi volt a háttérben, és miért maradt ez 1850 óta egyeduralkodó az MTA
 hivatalos vonalán?

 A magyarázat egyszerű.

 Mikor az osztrák és orosz elnyomók közös
 erővel leverték a magyar szabadságharcot, Európa nemzetei szimpátiával
 fordultak felénk, és megvetéssel az osztrákok iránt.

 Ferenc
 József utasítására az osztrákok, és évszázadok óta hűséges kiszolgálóik a
 csehek, közösen kidolgoztak egy remek tervet - a terv célja Magyarország és a
 magyar nemzet sárba tiprása, a magyar nemzeti öntudat megsemmisítése volt, s
 az hogy Európa nemzetei soha többé ne fogják Magyarország pártját.

 Ennek a tervnek eszköze a finnugor elmélet - ezt egy Joseph Budenz nevű német
 dolgozta ki, 5 cseh asszisztensével.

 Érdemes megjegyezni hogy habár a finnugor elmélet nyelvészeten alapszik ezen
 "szakemberek egyike sem tudott magyarul. Közel 50 éven át, míg
 óriási fizetést húztak a magyaroktól, a Magyar Tudományos Akadémia
 vezetőiként Pesten éltek, haláluk napjáig nem is tanulták meg nyelvünket,
 soha nem szűntek meg a nemzetközi tudományos konferenciákon hangoztatni, hogy
 a magyar a világ legelmaradottabb legprimitívebb csordája, egy primitív
 horda, akik vezetésre szorulnak. Hálásaknak kellene lenniük azért, hogy
 Ausztria, a kultúrát és műveltséget nyújtotta nekik, de a primitív magyarok
 hála helyett örökös rebellisként állandóan megtámadják Ausztriát.

 A propaganda fényesen bevált. Európa nemzetei, akik azelőtt szimpátiával
 támogatták a magyar függetlenségi törekvéseket, ezután Magyarország ellen
 fordultak.

 Mi a finnugor elmélet lényege?

 Joseph Budenz (aki egyetlen szót nem tudott magyarul) de kidolgozta ezt a
 nyelvészeti elméletet, saját maga a következőket mondta:

 1) Nincsenek szövegek, melyek a finnugorság nyelvén szólnának, az írásbeliség
 előtti korból.

 2) Ennek következtében mind a finnugor nyelv szókészlete, mind a nyelvtani
 szerkezete a maga teljességében és legapróbb részleteiben teljesen ismeretlen
 előttünk. Azaz, el kell ismerni, hogy NINCSEN finnugor nyelv. E nyelv sosem
 létezett, de létezhetett volna. Ha létezett volna, akkor eredetét kb. 7.000 évre
 becsülnénk.

 3) Nincs olyan etimológus módszer mely hipotetikus, és nemlétező ősnyelvekkel
 való rokonságot vagy azokból való származást tudományos eszközökkel
 bizonyítani tudná.

 4) Csak az állt módomban, hogy egy hipotetikus finnugor nyelvi szöveget írjak
 asszisztenseim segítségével.

 Azaz - összefoglalva:

 A német és cseh, magyarul nem tudó emberek keresnek egy ősnyelvet - amiről
 beismerik, hogy NINCS. Beismerik hogy teljesen ismeretlen ez a sosemvolt
 nyelv. Azt az ősnyelvet kinevezik 7.000 évesnek, de az a nép mely állítólag
 ezen beszélgetett, csak 2.000 évvel ezelőtt keletkezett. Ezen az ismeretlen
 és sosemvolt nyelven szövegeket írnak maguk a kutatók. Saját elképzelésük
 alapján kreálva a szövegeket. Ezt komoly és tudományos nyelvészetnek nevezni
 NEM LEHET.

 Az osztrák érdek az volt hogy:

 1. Európa nemzeteiben ne ébresszenek többé rokonszenvet a magyar
 szabadságharcok, hiszen a világ legelmaradottabb, legprimitívebb, minden
 kultúra nélküli, tengődő és vezetésre szoruló állatcsorda a magyar - örüljön
 annak, ha Ausztria megszánja és kultúrát nyújt neki, de a hálátlan állatok
 csordája, a primitív és elmaradott kultúrálatlan magyarok hála helyett
 rátámadnak szegény Ausztriára?.

 Ez a magyarellenes propaganda fényesen bevált.

 A finnugor elmélet kitalálása óta az osztrákok (a magyar állam pénzén) egész
 Európában terjesztették, s ezzel egy magyarellenes érzés, sok esetben
 gyűlölet alapját vetették meg.

 Mindössze megjegyezném, ez az elmélet mivel magyarellenes, kitűnően megfelelt
 minden nagyhatalomnak mely hazánkat megszállta. Hiszen minden megszálló
 nagyhatalom érdeke, hogy NE LEGYEN MAGYAR NEMZETI ÖNTUDAT, a nemzet ne
 ismerje meg saját múltját, hiszen akinek nincs múltja, annak jövője sincs, s
 ezt ők nagyon jól tudják.

 Így - az osztrákok bevezették, és az oroszok közel 50 éven át belénk
 sulykolták - ma már senkinek eszébe sem jutna, hogy ezt megkérdőjelezze.

 Ami külön dühítő, hogy a magyar nemzet pénzén folyik a magyarellenes
 propaganda immáron 150 esztendeje, saját magunk ellen!!!!!

 Megáll ez ember esze.

 Lássuk tehát, mi az igazság? A finnugor hazugság sulykolása helyett rövid, és
 hiányos összefoglaló a scytha, hun, avar, magyar azonosságról s pár lényeges
 tény a sumir, magyar, török rokonságról.

 Minden pápai bulla azzal kezdődött (évszázadokon keresztül) "A Királyi
 scythák utódai, a hunok és avarok leszármazottai, a mai magyarok...

 Azaz, köztudott volt származásunk és eredetünk.

 Lenormant (francia nyelvész) már 1830-ban megállapította hogy a sumir
 nyelv ural altáji nyelv, a mai nyelvek közül a magyar áll hozzá a
 legközelebb. John Rawlinson (angol kutató) egy székely pap segítségével
 a rovásírásunk révén fejtette meg a sumir írást. Azaz, ha semmi közünk nem
 lenne a sumirokhoz, akkor nem lehetett volna a székely-magyar rovásírás révén
 megfejteni a sumir írást.

 A British Múzeumban a sumir kiállításon szerepelnek az ásatások során
 napfényre került kisebb nagyobb szobrok, s ezek között láthatóak a sumir nép
 állatait ábrázoló szobrok is. Ezek pl. racka juh, komondor, kuvasz, magyar
 ridegmarha. Ilyen állatai csak a sumiroknak, és a ma élő nemzetek között CSAK
 a magyarságnak vannak.

 Sir Leonard Wolley archeológus professzor, ki egész kutatómunkás életét
 (közel 60 esztendőt) töltött Mezopotámiai ásatásokkal, a következőt mondta:

 1939 óta kérelmezem a Magyar Tudományos Akadémiát, hogy küldjön nekem
 egy magyar nyelvészt. A sumir nyelv - 7.000 éves volta dacára - ma is
 elképesztő egyezéseket mutat a mai magyar nyelvvel. Kutatásaim alapján tudom,
 hogy pl. nyelvtanát nézve a sumir nyelv 56 nyelvtani sajátosságából 53 megvan
 a mai magyar nyelvben. A török a második legközelebbi a sumirhoz, abban 34
 van meg a fentiekből. Míg a török "unokaöcs" fokon áll hasonlóság
 tekintetében a sumirral. A magyar mondhatni AZONOS, és egyenesági folytatása
 a sumir nyelvnek. Alapszavakat tekintve több mint 6.000 szógyök egyezik a
 sumir nyelvből a magyarral.

 Megjegyezném, Sir Leonard Wolley professzor később eljött Budapestre, ahol
 magánúton megtanult magyarul, mivel soha semmi támogatást kutatásaihoz a
 Magyar Tudományos Akadémiától nem kapott. Sőt, az MTA elítélte őt, mondván
 a MTA soha nem fogja elismerni, hogy a magyar nyelvnek bármi kapcsolata
 lenne a sumirral.

 És - végezetül néhány érdekesség:

 1) Embertani szempontból nézve az ún. finnugor népek embertanilag, azaz
 fajilag MONGOLOID népek. Szakálltalan, szőrtelen, sárga bőrszínű, ferdeszemű
 emberek.

 A magyar nép szakállas, fehér bőrű, kerek szemű. Azaz embertanilag semmi
 közünk nincs a finnugor népekhez.

 2) Népzenei szempontból

 Érdekes módon Bartók Béla Finnországban, Törökországban és Perzsiában végzett
 népzenei kutatásairól készült magyar nyelvű könyvét a MTA eltüntette még
 megjelenése idején, és mind a mai napig NEM hozzáférhető Magyarországon!

 Ezt a könyvet angol nyelven a New Yorki közkönyvtárban bárki elolvashatja.
 A magyar ember meglepetéssel olvashatja benne a következőket:
 A Török és magyar népzene 75 % egyezést mutat Bartók Béla megállapítása
 szerint.
 A perzsa és magyar népzene 42 % egyezést mutat.
 A finn és magyar népzene 2 % egyezést mutat. Azaz népzenei szempontból minden
 bizonyíték arra mutat, hogy török eredetű nép vagyunk.

 3) Nyelvi szempontból

 John Rawlinson a székely rovásírás alapján fordította le a sumir írást.

 Lenormant (francia) kutató megállapította hogy a mai nyelvek közül a magyar
 áll a sumirhoz a legközelebb. Sir Leonard Wolley megállapította, hogy a sumir
 nyelv nyelvtanát nézve a sumir nyelv 56 nyelvtani sajátosságából 53 megvan a
 mai magyar nyelvben.

 A török a második legközelebbi a sumirhoz, abban 34 van meg a fentiekből.

 Míg a török unokaöcs fokon áll, hasonlóság tekintetében a
 sumirral, a magyar mondhatni AZONOS, és egyenesági folytatása a sumir
 nyelvnek.

 A alapszavakat tekintve több mint 6.000 szógyök egyezik a sumir nyelvből a
 magyarral.

 Megjegyezném, Sir Leonard Wolley professzor később eljött

 Budapestre, hol magánúton megtanult magyarul - mivel soha semmi támogatást
 kutatásaihoz a Magyar Tudományos Akadémiától nem kapott. Sőt, a MTA elítélte
 őt, mondván: Az MTA soha nem fogja elismerni, hogy a magyar nyelvnek
 bármi kapcsolata lenne a sumirral.

 Nyelvi szempontból nézve tehát angol, francia tudósok szerint a magyar nyelv
 mondhatni egyenesági leszármazottja a Sumir-nak.

 4) Régészeti bizonyítékok

 A Tigris és Eufrátesz völgyében végzett ásatások során napvilágra került
 szobrocskák tanúsága szerint a sumir nép állatai - racka juh, pulikutya,
 kuvasz, komondor, ridegmarha kísértetiesen egyeznek a magyar nép állataival,
 rajtunk, magyarokon kívül SENKI másnak nincsenek ilyen állatai a világon.

 Említésre érdemes egy régészeti szenzáció is, Erdélyben Tatárlakán végzett
 ásatások során került napfényre több ezer égetett agyagtábla, melyeken sumir
 írás van, s éveken át tartó kutatások és kísérletek eredményeként a Francia
 Tudományos Akadémia a következőket állapította meg

 1. Az erdélyi tatárlaki ásatások során talált táblák 1.500 évvel régebbiek,
 mint az eddig talált legrégebbi Mezopotámiai agyagtáblák. A Francia
 Tudományos Akadémia ennek alapján kimondja, hogy az emberiség bölcsője és az
 emberi írásbeliség és kultúra NEM Mezopotámiában, hanem Európában, Erdélyben,
 kezdődött!

 2. Ezt később a Párizsi Nemzetközi Orientalista Kongresszus is elfogadta, ami
 igazi világszenzáció volt. S amit csak a nevében magyar sajtó, óriási egyöntetű
 lelkesedéssel ELHALLGATOTT. Én csak New Yorkban olvastam erről, Pesten a mai
 napig senki sem hallott erről egyetlen árva szót sem.

 Azaz, embertani, népzenei, nyelvészeti, és régészeti szempontból nézve, a
 finnugor elmélet, melyet ellenségeink dolgoztak ki lejáratásunkra, és
 magyarellenes propaganda céljára, egyszerűen

 VALÓTLAN elmélet.

 Ideje lenne hogy az MTA végre ne magyarellenes tevékenységre költse el a
 magyar lakosság pénzét.

 Példa nélkül áll a világon, hogy egy nemzet tudományos akadémiája arra költi
 el a nemzet pénzét, hogy nemzetellenes tevékenységet fejtsen ki, rombolván a
 magyar nemzeti tudatot, hamisítva a magyar történelmet, s hivatkozási alapot
 nyújt ellenségeinknek

 (lásd. Trianon Június 4, 1920)

 Hol van a scytha, hun, avar, magyar Őshaza?

 A Finn Ugor elmélet után folytassuk a sort pár érdekességgel a magyar
 Őstörténetről?

 Hol is van az őshaza? Felesleges keresni, mert az őshazában élünk ma is, itt
 szaporodtak el és innen rajzottak ki a nagyvilágba a scytha, pannon, dák,
 jász, kun, hun, avar, magyar törzsek, és ide tértek haza mikor a haza
 veszélyben forgott. Ilyen hazatérési hullám történt 7 - 8 alkalommal is, az
 Árpád-féle hazatérés (honvisszafoglalás) csak az utolsó volt a sorban
 (896-ban).

 1. Dechelette, francia tudós, (A Francia Tudományos Akadémia tagja) a
 bronzkor elismert nagy szakértője állapította meg a következőket:

 "Az első és legprimitívebb bronz leletek Európában csak Kr. előtt
 2.000-ben jelennek meg, de a Kárpát medencében talált, és hun illetve székely
 törzsek által előállított bronz tárgyak többsége Kr. előtt 4.000-ből
 származik. Sőt, a Torontál megyei Tordas mellett megtalált bronzfokos, melyen
 székely rovásírással bevésett mondatok vannak, Kr. előtt 5.000-ből
 származik!

 2. Tatárlaki lelet, mely sumir írással készült, égetett agyagtáblák ezreiből
 áll, ugyancsak a Francia Tudományos Akadémia által megállapított adatok
 alapján, 1.500 évvel régebbi, mint az eddig legrégebbinek hitt mezopotámiai
 írásos emlékek, s így a Párizsi orientalista kongresszus elfogadta hogy az emberi
 kultúra bölcsője a Kárpát medence, ezen belül is Erdély.

 3. Az őstörténeti kutatás során igénybe kell venni az úgynevezett
 társtudományokat is. Melyek a régészet, írástörténet, nyelvészet,
 helységnévkutatás, embertan, néprajz, mitológia, népzene.

 NÉPZENEI eredmények (Bartók kutatásai szerint) "A török és a magyar
 népzene 75 % egyezést mutat Bartók Béla megállapítása szerint.

A hozzászóláshoz bejelentkezés szükséges! Regisztrációhoz kattintson ide vagy a belépéshez ide!
Hozzászólás-megjelenítési lehetőségek
A választott hozzászólás-megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.

online sale


People who might have bought products from one of the sites are advised to contact Consumer Direct.Consumer minister Kevin Brennan said scam websites cost the economy thousands of pounds each year."These sorts of websites prey on Uggs Slippers consumers and, as you can see from the work of the Metropolitan Police, all agencies involved are working hard to make sure this sort of con is stamped out," he said."We already have 'scambusters' teams throughout the country and, as snow goose we announced earlier this year, we are planning to set up new internet enforcement teams to target online scams in ugg boots order to protect consumers." Sometimes a snide remark or joke veers down a totally mistaken path. A writer at Richmond, is canada goose worth it Va.-based RVA magazine is finding himself at the end of that unfortunate road, as his snarky column about Uggs comes Nike Air Max 2015 under fire. Rain boots are in. And this time, they're for grown-ups. "They're really popular right now," said Brooke mbt shoes Landau, vice president of sales for Esprit Footwear and Accessories, which is selling a number of eye-catching rain boots for uggs about $40 to $50 at retailers such as Nine West and department stores.Remember Uggs? "Remember Uggs?" you're thinking. "How could canada goose branta canadensis we forget them?" Uggs were only the boot to own last winter. Celebrities wore them everywhere. Stores had them on new balance back order. Oprah gave the things to her audience before she'd even heard of a Pontiac G6. "Besides," you're thinking. christian louboutin outlet "Did they ever really go away?" Not completely, although reports of their pending demise are popping up pretty regularly. Any canadian goose trend that becomes as hot as Uggs, as fast as Uggs, is bound to cool off pretty quickly, goes the Canada Goose Resolute Parka thinking.Canada Goose first migrated to a 24,000-square-foot facility in Winnipeg in 2010, but the move to their new 57.000-square-foot sparkle uggs space at 356 Bannantyne Avenue will see the company able to double their production capacity and plan a 20 per ugg slippers for men cent increase to their workforce.“We currently employee 160 people in this facility… and we’ll be over 200, I imagine, in Nike Outlet the next twelve-months,” said Reiss, estimating roughly 70,000 jackets in over 200 different styles are made in the Winnipeg factory uggs on sale every year.Katz was grateful to Canada Goose for landing in Winnipeg and deciding to expand their operation in the city.Uggs Kids />Distributed by Australian beach supplies retailer Between the Flags, the boots are the first piece to debut in a new over stock One Direction surf wear collection. The line will also include flip flops, shorts, plaid shirts and more.Hilarious commentary on the canada goose jackets UGGs circulated among the group's Twitter fanbase this week (for instance, "I'd rather run around naked than wear the 1D Toms Shoes UGG boots"). Scroll down for a full photo of the footwear in question, and click through the slideshow below for canada goose outlet some of the funniest fan responses.Directioners also took to Tumblr to express their amusement, posting photos of the boots along Canada Goose Youth with captions like "hashtag can u not" and "STOP THIS NONSENSE."That’s right, UGGs have done a 180 and now, Louis Vuitton Outlet the boot is simple, classic, useful and, might I even say, stylish. In the spirit of giving everything a second New Balance Outlet chance and wiping away first impressions with seriously impressive second iterations, check out these UGG boots that will certainly keep ugg outlet your feet warm and cozy without forcing you to sacrifice everything you know to be true about fashion.If you’re one christian louboutin of those people that cringes at the thought of shopping on Black Friday, you’re not alone. And because there are canada goose mystique parka so many of you, retailers aren’t waiting to slash prices. There are loads of early Black Friday sales happening today! canada goose jacket Our fave, however, is going down at UGG Australia where boots and flats are 30% off. Now if you’ve mbt shoes clearance ever tried to score UGGs on sale, you know this basically never happens.“Erol was a long-time customer, M.A.N.D.Y, 2ManyDJs, ugg sale Andrew Weatherall, James Murphy. They came to me because I knew what they wanted to listen to, and I didn’t uggs for men waste their time trying to give them shit,” she says with matter-of-fact sternness before polishing off the rest of her uggs sale carrot juice.With the M.A.N.D.Y guys taking her under their wing and plenty of high-profile friends cajoling her into DJing, Heidi ugg australia started to forge a career as a DJ around 2007. Then, after a brief stint in Berlin – where she Uggs Earmuff honed her DJ skills playing the likes of Bar25 and Watergate – Heidi secured a show on Radio 1.Show mbts creator John Brunton of Insight Productions says he thinks audiences will connect with the show because of its positive message. Canada Goose Expedition Parka There’s no “American Idol”-style snark or shaming on this show.“It’s just got this really feel-good vibe to it, it’s a Canada Goose Burnett Jacket show that doesn’t really play off of embarrassment and cynicism, it tears at people’s heartstrings,” Brunton says.After buying the rights new balance outlet to create Canadian versions of series including “Pop Idol,” “Battle of the Blades” and “Top Chef,” he’s now hoping to baby uggs take the “Canada Sings” concept around the world.Available in a limited run of 300, the collection will hit select Ugg On Sale retailers including colette or Concepts on October 1.We recently previewed the October’s Very Own x Canada Goose Leather Down Jacket. uggs.com This is the second collaboration between Drake and the outerwear brand. Featuring a white fur hood and a lining printed canada goose with gold OVO owls, the outer shell is covered in thick leather. But there are many more details on the new balance shoes for women jacket.“Off the success of last year’s release, Canada Goose’s Chilliwack jacket get the luxury treatment again but goes well above canada goose sale the 2011 version. The jacket features a supple Buffalo leather exterior sourced from top leather manufacturers the Himel Brothers, removable uggs clearance Arctic fox fur, white duck down fill, 100% silk lining printed with the O.V.O Owl logo & 24 gold plated camo uggs hardware. Winning — and doing it with remarkable consistency.Howard picked up victories over Germany and the United States on Nike Free Run 5 Sunday to remain unbeaten at 3-0. The veteran Ontario skip lost only once en route to the national title last http://www.snowbootsoutletonsale.com/ month and hasn’t slowed down here in his pursuit of a fourth career world title.The only differences have been the Canada Goose Shell international opposition and the intensity of the crowds.The Credit Union Centre in Saskatoon was a curling madhouse for the national canada goose kensington parka championships. The St. Jakobshalle is like a library by comparison.But, if you think one of the best-selling boots of Ray Ban Sunglasses all time (if not THE best) can do no wrong with their comfy sheepskin lining, you need to get some overstock facts. Sure the 35 Classics for 35 Years anniversary collection, and the new customization tool give us even more UGG uggs outlet options, but we’re not sure you’re going to want them after you hear this. Do you know what you’re really red bottom shoes wearing (and funding) when you put on those Classic Tall UGGS?According to Yahoo News, the real and not widely known Oakley reputation of UGGs is the awful treatment of sheep to provide buyers with wool. It’s horrible and inhumane. Not to ugg be too graphic, but to give you all the info: they actually remove the skin of the sheep WITH the ugg highkoo wool. It sounds painful just typing it. So that means the wool on the shoe is still attached to the sheep’s skin, and therefore sheep are killed to make the shoes.

guoguo


canada goose jackets
louis vuitton
burberry handbags
burberry bags
canada goose jackets
chanel
burberry sale
toms outlet
ugg boots
hermes birkin
abercrombie
tods shoes
jordan 11
chanel online shop
white timberland boots
jordan 11 low
louis vuitton outlet stores
cheap nfl jerseys
polo ralph lauren
beats studio
timberland uk
ugg outlet
cheap uggs
ugg boots
canada goose
canada goose outlet

cheap louis vuitton handbags
burberry outlet online
jordan 11 columbia
jeremy scott adidas
hollister clothing
rayban outlet
tods outlet store
marc jacobs
toms promo code
michael kors outlet online
michael kors
canada goose jacket
canada goose sale
canada goose jackets
louis vuitton handbags
timberland uk
hollister co
burberry outlet
timberland canada
hollister jeans
louis vuitton handbags
louis vuitton outlet
toms outlet
mont blanc pen
coach outlet
gucci outlet
michael kors outlet online sale
ugg outlet
gucci outlet
red timberland boots
discount uggs
true religion
gucci shoes
true religion kids
timberlands
beats headphones
ray ban sunglass
coach outlet store online
tory burch outlet
dior handbags
abercrombie store
chanel outlet
coach outlet store online
christian louboutin
michael kors outlet online
tory burch sale
lululemon
guess outlet
abercrombie and fitch
ray ban aviators
michael kors outlet online
coach factory outlet online
jordan 6
north face outlet
burberry bags
ugg boots
coach outlet store online
christian louboutin
louis vuitton handbags
michael kors
coach outlet stores
ray ban wayfarer
dolce gabbana
red bottom christian louboutin
ugg outlet
Tory Burch Outlet
lebron james shoes
jordan 11s
fitflops outlet
rayban sunglass
mont blanc pens
tory burch handbags
timberland boots
ray ban outlet
red bottoms
ugg outlet
marc by marc jacobs
hollister outlet
louis vuitton
chanel bags
concords 11
cheap uggs
christian louboutin outlet
jordan retro
the north face outlet
coach outlet store online
kate spade outlet
abercrombie
louis vuitton handbags
louis vuitton outlet
replica rolex watches
true religion
michael kors outlet
coach factory outlet
jordan 8
coach outlet
north face jackets
imitation watches
louis vuitton
coach factory outlet online
gucci outlet
retro 11
canada goose jackets
bottega veneta outlet
toms shoes
louis vuitton outlet
coach outlet
ugg slippers
cheap jordans
mont blanc
burberry outlet online
michael kors handbags
hollister clothing
retro jordans
timberlands
timberland canada
true religion
chanel outlet
canada goose jackets
chanel outlet online
moncler outlet
oakley sunglasses wholesale
chanel handbags
michael kors handbags
uggs outlet
belstaff
michael kors handbags
fitflop shoes
timberland outlet
jordan 13
tory burch shoes
north face jackets
burberry handbags
coach factory store online
oakley vault
kors outlet
knockoff watches
rayban sunglasses
louis vuitton outlet
abercrombie
louis vuitton
louis vuitton
true religion jeans
louis vuitton outlet
north face outlet
ray bans
tory burch outlet
timberland boots
louis vuitton handbags
beats by dr dre
coach factory outlet
adidas wings
timberland boots
louis vuitton
ugg boots on sale
moncler jackets
timberland boots
ugg australia
louis vuitton outlet
cheap nfl jerseys
timberland outlet
ugg sale
red bottom shoes
louis vuitton outlet
ugg boots sale
jordan 4
gucci belts
ray bans
tory burch flats
gucci outlet
louis vuitton
ralph lauren outlet
polo outlet
burberry bags
louis vuitton outlet online
yoga pants
Tory Burch Shoes
belstaff jackets
louis vuitton
ray ban outlet
burberry handbags
ugg canada
jordan shoes
tory burch outlet online
michael kors outlet
ferragamo
hollister kids
north face outlet
fitflops
prada outlet
ralph lauren uk
jordan concords
jordan retro 11
christian louboutin shoes
jordan 11 gamma blue
nike outlet
gucci shoes
cheap beats bydre
michael kors outlet
louis vuitton handbags
true religion outlet
michael kors handbags
rolex watches outlet
hollister
ugg outlet
michael kors outlet online sale
coach factory outlet
polo ralph lauren
coach outlet
louis vuitton
coach outlet store online
jordan 3
cheap lululemon
ralph lauren outlet
michael kors outlet online sale
mont blanc
oakley sunglasses outlet
chanel bags
michael kors outlet online
uggs outlet
adidas shoes
hollister clothing store
fendi outlet
north face
kate spade
coach outlet
burberry handbags
jordan 11
versace outlet
red christian louboutin
replica watches
insanity workout
ugg boots
jordan 11
rayban sunglasses
Tory Burch Shoes
abercrombie outlet
ugg boots
canada goose jackets
christian louboutin outlet
white timberland boots
oakley outlet
abercrombie fitch
jordan 13
hollister co
tory burch outlet online
true religion jeans
hollister kids
red heels
abercrombie
michael kors
p90x workouts
uggs sale
christian louboutin shoes
toms outlet
chanel handbags
givenchy
tory burch outlet
hermes belts
coach factory outlet
black friday 2014
toms
ugg boots uk
michael kors outlet
north face jacket
burberry outlet
canada goose outlet
christian louboutin sale
cheap jerseys
cheap jerseys
coach outlet
michael kors outlet
celine outlet
celine outlet
the north face outlet
cheap toms
uggs outlet
abercrombie outlet
coach factory outlet
burberry sale
fitflops clearance
abercrombie & fitch
ralph lauren polo shirts
fake watches
canada goose
hollister clothing
black timberland boots
timberland earthkeepers
coach factory
michael kors outlet online
burberry outlet
oakley sunglasses cheap
adida srunning shoes
ugg australia
christian louboutin outlet
abercrombie and fitch
www.louisvuitton.com
ugg outlet
Tory Burch
ugg sale
true religion jeans
burberry outlet
coach factory outlet
ray ban sunglasses outlet
black timberland boots
burberry scarf
chanel bags
www.louisvuitton.com
beats solo
christian louboutin outlet
canada goose
polo ralph lauren home
burberry outlet online
timberland uk
christian louboutin sale
the north face
oakley sunglass
oakley sunglasses wholesale
jimmy choo outlet
red timberland boots
abercrombie
polo ralph lauren
michael kors outlet
kobe shoes
louis vuitton handbags
jordan 11 gamma blue
tods shoes outlet
cheap oakleys
toms wedges
ghd hair strighteners
nike shoes
mont blanc legend
true religion outlet
cheap uggs
michael kors outlet online
michael kors outlet sale
ray ban glasses
michael kors
christian louboutin sale
mont blanc pens
michael kors outlet
oakley sunglass
coco chanel
timberland pro
true religion outlet
michael kors outlet
oakley sunglasses
kobe bryant shoes
adidas outlet
discount oakley sunglasses
canada goose outlet
timberland uk
alexander wang
burberry outlet
burberry scarf
kids uggs on sale
oakley sunglasses
uggs on sale
tods sale
ugg boots
canada goose outlet
canada goose outlet
timberland outlet
gucci handbags
coach outlet
uggs outlet
uggs on sale
toms shoes
christian louboutin
burberry outlet online
oakley sunglasses
abercrombie kids
louis vuitton outlet stores
copy watches
canada goose
hogan shoes
true religion
coach factory outlet
oakley sunglasses wholesale
michael kors uk
burberry scarf
lebron james shoes
the north face
abercrombie & fitchfitch
toms shoes
chanel handbags
ugg boots
fitflops
burberry outlet online
christian louboutin
oakley sunglasses wholesale
jordan 4
ray ban sunglasses
kevin durant shoes
true religion sale
ray ban wayfarer
canada goose
burberry outlet
michael kors outlet
ugg outlet
timberland earthkeepers
abercrombie store
kors outlet
ralph lauren outlet
ray ban sunglasses
coach outlet
burberry scarf
adidas outlet store
the north face
true religion sale
michael kors outlet online
cheap timberland boots
burberry sale
coach factory outlet
jordan 11 low
oakley sunglasses cheap
ralph lauren
ugg australia
abercrombie store
hollister clothing store
burberry bags
abercrombie and fitch new york
tods outlet
fitflop footwear
cheap jerseys
cheap oakley sunglasses
cheap uggs
mont blanc mountain
burberry outlet
chi flat iron
coach factory
toms canada
coach outlet online
supra shoes
michael kors uk
timberland
abercrombie
michael kors outlet online
hollister clothing
juicy couture
concord 11
burberry outlet online
ugg boots outlet
canada goose jackets
burberry
oakley sunglasses
cheap nfl jerseys
burberry outlet
canada goose outlet
mulberry
abercrombie
hollister
air jordan 11
marc jacobs
ugg boots sale
moncler jackets
coach outlet store online
canada goose
michael kors

menyan


uggs sale
tory burch shoes
jordan 11 concord
rayban sunglasses outlet
coach factory outlet
abercrombie store
christian louboutin
burberry outlet stores
christian louboutin
mont blanc
chanel outlet
hollister clothing store
canada goose
timberland outlet
polo ralph lauren
alexander wang outlet
gucci handbags
bottega veneta handbags
north face jackets
Tory Burch Shoes
burberry outlet online
ray ban outlet
canada goose outlet
rayban sunglasses wholesale
kobe shoes
black timberland boots
abercrombie store
cheap nfl jerseys
burberry handbags
oakley sunglasses wholesale
p90x
timberland outlet
michael kors
concord 11
air jordan 11
ferragamo outlet
cheap uggs
canada goose outlet
gucci handbags
oakley sunglasses cheap
abercrombie kids
ugg boots sale
louis vuitton
gucci outlet
chanel handbags
oakley vault
timberland boots
tory burch flats
nike outlet
prada shoes
louis vuitton
oakley vault
burberry handbags
abercrombie
uggs for men
true religion
christian louboutin outlet
ray bans
ugg sale
abercrombie & fitch new york
uggs on sale
cheap jerseys
uggs outlet
timberland uk
ralph lauren
knockoff watches
michael kors bags
timberland boots
burberry bags
imitation watches
versace
Tory Burch Outlet
beats by dr dre
ralph lauren outlet
imitation watches
christian louboutin sale
christian louboutin outlet
louis vuitton handbags
ugg slippers
tods shoes
fitflops outlet
louis vuitton online shop
canada goose outlet
cheap beats bydre
uggs for men
the north face
coach outlet store online
tods shoes
true religion
beats by dr dre
retro jordans
burberry outlet online
canada goose jacket
true religion outlet
cheap jerseys wholesale
fitflops
timberland boots
oakley sunglasses
canada goose outlet
canada goose jacket
burberry handbags
louis vuitton outlet
canada goose outlet
chi flat iron
kors outlet
moncler outlet
guess outlet
air jordan 6
coach factory outlet
michael kors handbags
ray ban sunglasses
canada goose jackets
jeremy scott adidas
coach factory outlet
ralph lauren uk
louis vuitton
hollister clothing
oakley sunglasses wholesale
timberland outlet
lululemon sale
louis vuitton outlet
lululemon
coach outlet
supra outlet
michael kors
black timberland boots
jordan retro
michael kors outlet online
abercrombie
michael kors handbags
louis vuitton
coach outlet store online
canada goose
celine bags
michael kors outlet
toms outlet
michael kors outlet online sale
canada goose
toms shoes
christian louboutin sale
oakley outlet
canada goose
timberland outlet
burberry outlet
ray bans
the north face jackets
michael kors
ugg sale
marc jacobs outlet
coach outlet
louis vuitton outlet
ugg boots
abercrombie
kate spade bags
gucci shoes
gucci belts
hollister co
louis vuitton outlet
chanel outlet
louis vuitton outlet online
the north face outlet
louis vuitton handbags
coach outlet store online
louis vuitton handbags
true religion kids
tory burch outlet
tory burch outlet
kevin durant basketball shoes
rolex watches outlet
mont blanc pens
adidas outlet
timberland boots
abercrombie and fitch
ugg australia
louis vuitton outlet online
burberry outlet online
burberry outlet
hogan outlet
burberry outlet
jordan 11s
toms outlet
louis vuitton outlet stores
polo ralph lauren home
hollister clothing
abercrombie
hermes belts
abercrombie
timberland boat shoes
uggs outlet
gucci outlet online
michael kors handbags
louis vuitton handbags
louboutin
canada goose outlet
replica watches
jordan 11 concord
mont blanc pens
toms shoes
jordan 3 powder blue
burberry outlet
christian louboutin
ugg boots
burberry outlet
coach factory online
true religion
michael kors outlet
north face jackets
burberry outlet online
beats headphones
oakley outlet
michael kors outlet online sale
michael kors uk sale
ray ban sunglass
coach factory online
timberland uk
coach bags
belstaff
mont blanc pens
michael kors outlet
hollister clothing store
christian louboutin sale
toms shoes
north face jackets
rayban sunglasses
fendi bags
gucci bags
christian louboutin
coach factory
hollister outlet
uggs outlet
ray ban wayfarer
chanel handbags
fitflops
red timberland boots
adidas outlet
dolce gabbana outlet
adidas outlet
black timberland boots
hollister kids
coach factory online
timberland uk
cheap nfl jerseys
rayban sunglasses
uggs on sale
replica rolex watches
marc jacobs outlet
oakley sunglasses
oakley sunglasses
burberry outlet online
louis vuitton outlet stors
toms wedges
hollister outlet
tory burch handbags
white timberland boots
tod's shoes
hermes outlet
coach factory outlet
ghd
belstaff outlet
jordan 11 gamma blue
burberry handbags
mont blanc
cheap jerseys
ugg boots outlet
chanel outlet online
ray ban clubmaster
canada goose jacket
givenchy outlet
oakley sunglasses
polo outlet
gucci shoes
uggs outlet
cheap beats bydre
louis vuitton outlet
concord 11
cheap oakley sunglasses
abercrombie and fitch
toms shoes
burberry outlet
ray ban sunglass
coach outlet
michael kors bags
abercrombie store
fake watches
polo ralph lauren
ugg outlet online
north face outlet
canada goose jackets
coach outlet online
the north face
hollister
chanel outlet
burberry outlet
ray ban sunglass
jordan 6
tod's shoes
ralph lauren
louis vuitton
uggs outlet
cheap oakleys
hollister
cheap uggs sale
cheap nfl jerseys
ugg boots
michael kors uk
cheap ray ban sunglasses
canada goose outlet
mulberry uk
chanel outlet
hollister jeans
the north face
cheap uggs
hollister clothing
chanel handbags
lebron shoes
louboutins
true religion sale
coach outlet
michael kors outlet
insanity workout
ugg australia
timberland canada
coach outlet store online
abercrombie kids
ralph lauren
mont blanc mountain
ugg australia
oakley vault
toms promo code
louis vuitton
kate spade
concord 11
oakley sunglasses wholesale
true religion
canada goose
canada goose jackets
kobe bryant shoes
tory burch outlet
christian louboutin shoes
the north face outlet
coach outlet store online
coach outlet store online
timberland pro
toms
timberland boots
timberland boots
cheap ray bans
jordan 8 playoffs
ugg boots outlet
ugg boots uk
true religion outlet
true religion
christian louboutin
kors outlet
jordan 11 snakeskin
coach factory
chanel outlet
hollister
coach outlet store online
coach factory outlet
canada goose
christian louboutin sale
jordan shoes
air jordans
burberry sale
abercrombie outlet
abercrombie kids
burberry outlet
polo ralph lauren
christian louboutin sale
ugg outlet
coach outlet
Tory Burch Shoes
michael kors
louis vuitton outlet
michael kors
burberry bags
ugg boots
juicy couture outlet
true religion jeans
www.louisvuitton.com
burberry outlet
michael kors handbags
oakley sunglasses
jordan 11 columbia
celine bags
moncler jackets outlet
cheap uggs
chanel outlet
burberry outlet online
coach outlet
tods shoes
chanel handbags
tory burch handbags
louis vuitton
coach factory outlet
burberry outlet
true religion sale
Tory Burch Outlet
abercrombie & fitch
moncler outlet
chanel handbags
louis vuitton handbags
coach factory outlet
timberland uk
jimmy choo outlet
toms canada
marc jacobs handbags
louis vuitton
timberland outlet
jordans 11
ugg boots
true religion
abercrombie
timberland boots
cheap lululemon
abercrombie & fitch
timberland boots
oakley sunglasses
michael kors outlet online sale
burberry scarf
nike shoes
gucci shoes
hollister clothing store
coach outlet store online
retro jordans
ralph lauren
toms outlet
louis vuitton handbags
retro 11
tory burch sale
burberry outlet
adidas shoes
fitflop shoes
lv outlet
ugg boots clearance
burberry bags
ugg boots sale
red bottoms
michael kors outlet
adidas wings
timberland outlet
michael kors outlet online sale
true religion outlet
michael kors
christian louboutin shoes
ray ban aviators
canada goose outlet
jordan retro 13
the north face
burberry outlet
louis vuitton outlet
cheap uggs
tory burch outlet online
michael kors outlet
abercrombie & fitch
jordan retro 4
retro jordans
christian louboutin sale
louis vuitton handbags
fitflop sale
dior outlet
ugg boots
mont blanc
michael kors outlet online
oakley sunglasses
coach factory store online
burberry outlet
jordan retro
burberry outlet online
the north face outlet
canada goose
james shoes
jordan 11 low
fitflops sale
uggs for men

Kérdés!


Ki az a Glatz!?
Kuki Atilla